• 22:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:30

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:21

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:05

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:36

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:05

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:36

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:21

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:21

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری