• 20:50

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری