• 10:15

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:12

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:15

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:12

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی