• 13:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:09

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:39

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:10

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:34

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:45

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:09

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:09

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:10

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:34

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,759,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:45

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:09

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:24

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:24

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:24

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:24

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,772,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی