• 10:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:42

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:42

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:42

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,444,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری