• 13:30

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:01

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری