• 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:16

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:16

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:16

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:35

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:06

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:35

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:06

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:40

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:35

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:06

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری