• 14:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,059,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,075,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,477,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی