• 07:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,359,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,603,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,736,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,756,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,987,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,179,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,410,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:10

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,631,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,633,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه