• 18:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:27

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:27

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی