• 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,533,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,533,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,806,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,806,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,298,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:03

  یکشنبه,19 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,298,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی