• 12:55

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:17

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,408,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:35

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:57

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:22

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:25

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:47

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:55

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:17

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,641,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:10

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:32

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,672,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:35

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:57

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:32

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی