• 15:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری