• 12:25

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,409,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:25

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 12:25

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 12:25

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
8,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 12:25

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
8,454,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی