• 09:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,903,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری