• 06:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:55

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:25

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:55

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,506,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری