• 16:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:20

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,884,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:45

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,545,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی