• 23:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,603,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,987,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,987,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:40

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,065,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:35

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:05

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,179,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:40

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,224,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:35

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:05

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:35

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:05

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,334,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,410,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:35

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:05

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 09:05

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:35

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:25

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:55

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:10

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,458,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,653,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,237,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,432,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,006,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,23 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی