• 06:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:27

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,757,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:32

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : G
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:27

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:32

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,851,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:52

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:32

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:02

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:37

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:50

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:12

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:02

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:52

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:35

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:57

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:07

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:07

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:02

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:35

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:57

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,345,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:47

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:35

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:57

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:47

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:37

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:47

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:47

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی