• 06:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:35

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:44

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:19

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,436,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:19

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:55

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:04

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:55

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:04

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:35

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:44

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,970,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:09

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,182,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی