• 11:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:35

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:35

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:05

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:55

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,25 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:55

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:55

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:15

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,210,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی