• 13:30

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:20

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,186,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:45

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,424,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی